Ważna zmiana dla opolskich emerytów i rencistów w sprawie rocznego rozliczenia podatkowego PIT. W tym roku nadpłatę podatku zwróci urząd skarbowy, a nie jak do tej pory ZUS.

Każdy świadczeniobiorca, który choć raz w poprzednim roku pobrał świadczenie z ZUS powinien już otrzymać jedną z deklaracji podatkowych: PIT-40A, PIT-11A oraz PIT-11.

– Inaczej niż zwykle przedstawia się w tym roku sytuacja świadczeniobiorców z nadpłatą podatku. Chodzi o osoby, których suma zaliczek na podatek przekazana do urzędu skarbowego przewyższa należny podatek. Do tej pory osobom tym ZUS wysyłał deklarację PIT-40A i rozliczał nadpłatę, wypłacając ją wraz z marcowym świadczeniem. ZUS nie rozliczał tych osób, a wysłał tym klientom deklaracje PIT-11A. Nadpłata zwróci urząd skarbowy, a nie ZUS. To rezultat zmian w przepisach – mówi Sebastian Szczurek, rzecznik prasowy ZUS w regionie.

Emeryci i renciści, którzy z tytułu podatku mają niedopłatę (gdy suma zaliczek przekazanych do urzędu skarbowego nie przekracza kwoty należnego podatku), otrzymają z ZUS deklarację
PIT-40A. Niedopłata zostanie rozliczona przez ZUS, który potrąci ją z wypłaty świadczenia
w kwietniu i przekaże do urzędu skarbowego.

Emeryci i renciści, którzy mogą skorzystać z odliczeń od dochodu lub od podatku, powinni to zrobić w zeznaniu podatkowym PIT-37 lub PIT-36, które należy złożyć w urzędzie skarbowym do
30 kwietnia.  Jeżeli świadczeniobiorca nie uzyskiwał innych dochodów i nie korzysta z odliczeń –
nie musi składać takiego zeznania.

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) przygotowuje wszystkim podatnikom zeznania podatkowe i udostępnia je w wersji elektronicznej w usłudze Twój e-PIT dostępnej na stronie podatki.gov.pl.
Zwrot nadpłaty najszybciej dostaną ci klienci ZUS, którzy mają bankowe konta. Do nich pieniądze trafią w ciągu 45 dni od złożenia zeznania podatkowego w formie elektronicznej lub 3 miesięcy od złożenia deklaracji w formie papierowej w urzędzie skarbowym. Jeśli ktoś nie wskazał rachunku bankowego, na który ma być zwrócona nadpłata, urząd skarbowy wyśle ją przekazem pocztowym, potrącając jej wartość o koszty przekazu pocztowego.

Emeryci i renciści mogą też również przekazać 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Jeżeli jest to ta sama organizacja co w roku ubiegłym, świadczeniobiorca nie musi składać żadnej dodatkowej dokumentacji w urzędzie skarbowym. Jeżeli jest to inna organizacja, należy wówczas złożyć w urzędzie skarbowym druk PIT-OP.

W szczególnych, uzasadnionych losowo okolicznościach, ZUS może wydać świadczeniobiorcy duplikat deklaracji PIT wcześniej, przed dostarczeniem jej standardową drogą pocztową. Duplikat można otrzymać w każdej placówce ZUS.

Ważne!
Osoby, które nie otrzymały deklaracji do końca lutego lub mają wątpliwości dotyczące otrzymanego formularza PIT, powinny skontaktować się z placówką ZUS, która wypłacała im
w 2020 r.  świadczenie.

PIT-40A – tylko dla emerytów i rencistów z kwotą niedopłaty podatku (gdy suma zaliczek przekazanych do urzędu skarbowego nie przekracza kwoty należnego podatku). Deklaracja ta trafi także do osób, które korzystały ze świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego czy z renty socjalnej.

PIT-11A – dla osób, które nie pobierały świadczeń do końca roku podatkowego lub nie są świadczeniobiorcami w momencie rozliczenia. PIT-11A otrzymają także świadczeniobiorcy, którzy mają nadpłatę podatku.

Formularz ten otrzymają również osoby, które w 2020 roku:

–              złożyły w ZUS wniosek przed końcem roku podatkowego o niesporządzaniu rocznego obliczenia podatku na PIT-40A,

–              złożyły w ZUS oświadczenie o zamiarze wspólnego opodatkowania swoich dochodów z małżonkiem, dziećmi itp., a przed końcem roku podatkowego nie złożyły oświadczenia o rezygnacji z                 tego zamiaru,

–              złożyły wniosek o obliczanie i pobieranie zaliczki na podatek według wyższej skali podatkowej lub bez pomniejszania o miesięczną kwotę zmniejszenia, tj. o kwotę 43,76 zł,

–              pobierały zasiłki przysługujące z ubezpieczeń społecznych w razie choroby i macierzyństwa,

–              nie miały pobieranych zaliczek na podatek dochodowy stosownie do postanowień umów międzynarodowych o unikaniu podwójnego opodatkowania,

–              miałyby w rozliczeniu ustaloną kwotę nadpłaty podatku, gdy suma zaliczek przekazanych do urzędu skarbowego w roku podatkowym przewyższyła kwotę podatku należnego za ten rok od                 dochodów uzyskanych w ZUS (w związku ze zmianą art. 34.ust. 7 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która weszła w życie 1 lipca 2020 r. i którą stosuje się do                               dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r.).

 

PIT-11 – informację o przychodach z innych źródeł oraz dochodach i o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy dla osób, które otrzymały:

–              świadczenie należne po osobie zmarłej,

–              alimenty potrącone ze świadczenia wypłacanego przez ZUS na podstawie wyroku sądu lub ugody, w kwocie przekazanej nadwyżki powyżej 700 zł miesięcznie, jeśli zasądzona (ustalona)                     kwota alimentów przewyższa 700 zł (PIT-11 nie otrzymają dzieci, które nie ukończyły 25 lat oraz dzieci niezależnie od wieku, które otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę                         socjalną, ponieważ alimenty wypłacone na rzecz takich dzieci są wolne od podatku dochodowego).

 

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.