Radni wysłuchają sprawozdań z funkcjonowania muzeum oraz szpitali

Radni powiatowi spotkają się na czerwcowej sesji w murach Muzeum Powiatowego w Nysie. O czym tym razem będą debatować?

Jak funkcjonuje muzeum, Zespół Opieki Zdrowotnej, czy szpital w Głuchołazach? Tego dowiemy się podczas najbliższej sesji Rady Powiatu. Tradycyjnie, zebranie będzie transmitowane na kanale Starostwa Powiatowego w Nysie na platformie You Tube. Sesja rozpoczyna się o godzinie 10 w piątek w Muzeum Powiatowym w Nysie.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Sprawy organizacyjne,

a) otwarcie posiedzenia,

b) stwierdzenie kworum,

c) przyjęcie protokołu z VII sesji,

2. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu,

3. Interpelacje i zapytania radnych,

4. Sprawozdanie z działalności Muzeum Powiatowego w Nysie za 2018 r.

a) przedstawienie sprawozdania,

b) opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji oraz Komisji Budżetu i Spraw Regulaminowych,

c) dyskusja,

d) przyjęcie sprawozdania.

5. Sprawozdanie finansowe Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie za 2018 r.

a) przedstawienie sprawozdania,

b) opinia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i Spraw Regulaminowych,

c) dyskusja,

d) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie za rok obrotowy 2018,

6. Sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach za 2018 r.,

a) przedstawienie sprawozdania,

b) opinia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i Spraw Regulaminowych,

c) dyskusja,

d) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach za rok obrotowy 2018,

7. Raport o sytuacji finansowej Powiatu Nyskiego.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) pokrycia straty netto Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach,

b) określenia zasad zbycia, wynajmowania, wydzierżawiania, oddawania w użytkowanie oraz użyczenia aktywów trwałych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach,

c) zatwierdzenie planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Nysie,

d) nawiązania współpracy pomiędzy Powiatem Nyskim a Miastem San Bedenetto del Tronto we Włoszech,

e) przystąpienia Powiatu Nyskiego do projektu pt. „Edukacja w praktyce” w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

f) ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu nyskiego od 1 września 2019 r.,

g) przekształcenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nysie oraz Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Nysie, wchodzących w skład Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Nysie, poprzez zmianę siedziby z ul. Fryderyka Szopena 4 w Nysie na ul. Słowiańską 17 w Nysie,

h) zmiany uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 r.

i) zmiany uchwały Rady Powiatu w Nysie nr XXXVII/364/2918 z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej,

j) zaciągnięcia kredytu długoterminowego,

k) zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2019 r.,

l) zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2036.

9. Wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.