Najbliższa sesja Rady Miejskiej zaplanowana na 28 października od godziny 8:30 –  upłynie pod znakiem głosowań na Planem Zagospodarowania Przestrzennego, dla poszczególnych rejonów.

Na sesji nie będzie jednak głosowania w najbardziej palącej i rozgrzewającej sprawie – czyli kwartałach, które zakupiła galeria Dekada.

Porządek XXVI sesji:

1. Sprawy organizacyjne:

a) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

b) przyjęcie protokołu z XXIV i XXV sesji Rady Miejskiej,

c) informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Nysy,

d) informacja z działalności Przewodniczącego Rady i jego zastępców.

 

2. Interpelacje radnych.

 

3. Wnioski radnych.

 

4. Oświadczenia radnych.

 

5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2015/2016.

 

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Nysy,

2) rozpatrzenia wniosku dotyczącego uchylenia uchwały,

3) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,

4) ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych kategorii gminnej i powiatowej na terenie miasta Nysa, wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat,

5) przyznawania w 2016 roku wyróżnienia w formie bonusu rocznego dla sołectw z Gminy Nysa uczestniczących w programie „Odnowa Wsi w województwie opolskim”,

6) zmiany budżetu Gminy Nysa na 2016 rok,

7) zmiany uchwały Nr XVI/231/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 – 2029,

8) oddania w użytkowanie nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Nysa,

9) nieodpłatnego nabycia przez Gminę Nysa od Skarbu Państwa, prawa własności nieruchomości położonej w Goświnowicach,

10) zmiany uchwały Nr XXII/337/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 1 lipca 2016r. w sprawie częściowego rozwiązania umowy użytkownika wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa,

11) uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Nysa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na rok 2017”,

12) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych wsi Skorochów oraz części wsi Głębinów,

13) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skorochów oraz części miasta Nysy w rejonie ulic Otmuchowskiej, Mieczysława I i Saperskiej,

14) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysa w rejonie ulicy Morcinka,

15)  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Nysy w rejonie ulicy Słowiańskiej,

16) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Niwnica,

17) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Hajduki Nyskie,

18) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Biała Nyska,

19) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Radzikowice,

20) sprzedaży w drodze przetargu prawa własności nieruchomości gminnej,

21) nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla Ziemi Nyskiej”.

 

7. Informacja o podmiotach, w których na terenie Gminy Nysa, wykonywana będzie praca społecznie użyteczna.

 

8. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych za 2015 r.

 

9. Sprawy różne, wolne wnioski.

 

10. Zakończenie obrad

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.