Radni będą rozmawiać o budżecie obywatelskim

Przed nami 5. sesja Rady Miejskiej w Nysie. Na jakie tematy będą rozmawiać we wtorek radni?

Po świątecznej przerwie Rada Gminy wraca do pracy. Podczas pierwszych w tym roku obrad rajcowie będą rozmawiać m.in. o budżecie obywatelskim, rozwiązaniu Zespołu Szkół Sportowych w Nysie, a także tytule ” Małego Trytona Nyskiego” oraz „Trytona Nyskiego”.

Obrady sesji są otwarte dla mieszkańców Nysy, dlatego na zebranie może przyjść każdy chętny zobaczenia, jak pracują nyscy rajcowie. Sesja rozpoczyna się o godzinie 12.00 we wtorek.

Porządek V

Sesji Rady Miejskiej w Nysie

w dniu 15 stycznia 2019 roku, godz. 12:00

1. Sprawy organizacyjne:

1) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

2) przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Miejskiej.

2. Interpelacje radnych.

3. Wnioski radnych.

4. Oświadczenia radnych.

5. Podjęcie uchwał Rady Miejskich w Nysie w sprawach:

1) określenia sposobu ustalenia zadań do wykonania w ramach budżetu obywatelskiego,

2) ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Nysa, opłaty dodatkowej za wydłużony wymiar opieki w żłobku i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz określenia warunków zwolnienia od ponoszenia tych opłat,

3) zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Nysa a Gminą Łambinowice w sprawie realizacji zadania publicznego w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

4) rozwiązania Zespołu Szkół Sportowych w Nysie,

5) zamiaru przekształcenia Sportowej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich
w Nysie,

6) zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego w Nysie,

7) warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Nysa w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat,

8) ustanowienia honorowych wyróżnień pn.: „Tryton Nyski” i „Mały Tryton Nyski”.

6. Uchwalenie budżetu Gminy Nysa na 2019 rok:

1) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Burmistrza,

2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej:

a) o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Nysa na 2019 r.,

b) o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Nysa na 2019 r.,

c) o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Nysa,

3) przedstawienie opinii komisji stałych, w tym Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok oraz projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nysa na lata 2019 – 2041,

4) przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie projektu budżetu,

5) dyskusja,

6) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nysa na lata 2019 – 2041,

7) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nysa na 2019 rok.

7. Sprawy różne, wolne wnioski.

8. Zakończenie obrad.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.