Powołanie Rady Muzeum, rozpatrzenie skarg – sesja Powiatu już w piątek

Radni Powiatu Nyskiego spotkają się na kolejnym zebraniu w Muzeum Powiatowym w Nysie. O czym będę dyskutować?

Jak co miesiąc, radni powiatowi spotkają się na sesji, by zadecydować o najważniejszych kwestiach dotyczących naszego regionu. Podczas wrześniowego zebrania samorządowcy poruszą temat Muzeum Powiatowego w Nysie, budżetu oraz działalności Nadzorów Wodnych.

Mieszkańcy mogą śledzić dyskusję transmitowaną na żywo na stronie Starostwa Powiatowego. Wideo-relacja rozpocznie się w piątek o godzinie 14.00.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Sprawy organizacyjne,

a) otwarcie posiedzenia,

b) stwierdzenie kworum,

c) przyjęcie protokołu z VIII i IX sesji,

2. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu,

3. Interpelacje i zapytania radnych,

4. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Nyskiego za I półrocze 2019 r.

a) przedstawienie informacji,

b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.

c) opinia Komisji Budżetu i Spraw Regulaminowych,

d) dyskusja,

e) przyjęcie informacji.

5. Informacja nt. działalności Nadzorów Wodnych w powiecie nyskim za 2018 r.

a) przedstawienie informacji,

b) opinia Komisji Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich,

c) dyskusja,

d) przyjęcie informacji.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) powołania Rady Muzeum w Nysie,

b) zmiany uchwały w sprawie otrzymywania i wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym,

c) wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 17/5 o pow. 2,7764 ha, położonej w Nysie, obręb Górna Wieś, k.m. 63, stanowiącej własność Powiatu Nyskiego,

d) zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia,

e) zmiany uchwały w sprawie ustalenia dla szkół prowadzonych przez Powiat Nyski: zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzina zajęć nauczycieli szkół zaocznych i zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzina zajęć nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym kierownicze stanowiska,

f) rozpatrzenia skargi na dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Nysie,

g) rozpatrzenia skargi na Wicestarostę Nyskiego,

h) zmiany uchwały Nr III/24/2018 Rady Powiatu w Nysie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nyskiego na 2019 rok,

i) zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2019 rok,

j) zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2036,

k) udzielenia pożyczki dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach.

7. Wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.