Porządek obrad XXX sesji Rady Miejskiej w Nysie

Na 13 stycznia została wyznaczona XXX sesja Rady Miejskiej w Nysie. Początek obrad od godziny 8:30.

1. Sprawy organizacyjne:

1) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

2) przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Miejskiej,

3) przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Miejskiej,

4) przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Miejskiej.

 

2. Interpelacje radnych.

3. Wnioski radnych.

4. Oświadczenia radnych.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Biała Nyska,

2) odpłatnego nabycia przez Gminę Nysa od osoby fizycznej, prawa własności nieruchomości, położonej w Nysie – obszar ewidencyjny Wróblewskiego (dz. nr 51/4).

 

6. Uchwalenie budżetu Gminy Nysa na 2017 rok:

1) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Burmistrza,

2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej:

a) o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Nysa na 2017 r.,

b) o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Nysa na 2017 r.,

c) o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Nysa,

3) przedstawienie opinii komisji stałych, w tym Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok oraz projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nysa na lata 2017 – 2029,

4) przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie wniosków zaopiniowanych pozytywnie przez komisję właściwą do spraw budżetu tj. Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów,

5) dyskusja,

6) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nysa na 2017 rok,

7) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nysa na lata 2017 – 2029.

7. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nysie za 2016 rok.

8. Sprawy różne, wolne wnioski.

9. Zakończenie obrad.

źródło: porządek obrad UM Nysa

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.