Ostatnia sesja Rady Miejskiej w tym roku

Pierwszy rok działalności nowej Rady Miejskiej za nami. W tym tygodniu rajcowie będą obradować po raz ostatni w 2019. 

Warunki osiedlenia trzyosobowej rodziny z Kazachstanu w Gminie Nysa, czy przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy – to tylko niektóre ustawy, którymi podczas najbliższej sesji zajmą się radni Rady Miejskiej.

W piątek o godzinie 12.30 rajcowie będą obradować po raz ostatni w roku 2019.

1. Sprawy organizacyjne:

1) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum

2) przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Miejskiej

3) informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza

2. Interpelacje radnych

3. Wnioski radnych

4. Oświadczenia radnych

5. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawach:

1) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Nysa w roku szkolnym 2019/2020

2) zmiany uchwały nr LIII/803/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia

3) zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie Gminy Nysa w ramach procedury repatriacyjnej, trzyosobowej rodzinie polskiego pochodzenia z Kazachstanu

4) w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

5) wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa (dot. dz. nr 63 k.m. 32 poł. w Nysie, obręb Śródmieście)

6) wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiących własność Gminy Nysa (dot. dz. nr 419 k.m. 4 poł. w Skorochowie)

7) wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa (dot. dz. nr 34/6 k.m. 1 poł. w Lipowej)

8) sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa i udzielenia bonifikaty (dot. dz. nr 7/9, 17/2 i 51/43 k.m. 50 poł. w Nysie, obręb Zamłynie)

9) sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa i udzielenia bonifikaty (dot. dz. nr 18/4 k.m. 50 poł. w Nysie, obręb Zamłynie)

10) sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa i udzielenia bonifikaty (dot. dz. nr 17/4 k.m. 50 poł. w Nysie, obręb Zamłynie)

11) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulicy Emilii Gierczak, Wita Stwosza, Bohaterów Warszawy i Marii Curie-Skłodowskiej

12) zmiany uchwały nr VIII/89/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Nysa

13) zmiany budżetu Gminy Nysa na 2019 rok

14) zmiany uchwały Nr V/59/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 15 stycznia 2019 r.
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2034

15) ustalenia wykazu wydatków budżetowych Gminy Nysa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019

6. Raport z realizacji Strategii oświatowej gminy Nysa w roku szkolnym 2018/2019.

7. Sprawy różne, wolne wnioski

8. Zakończenie obrad

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.