Lipcowa sesja Rady Miejskiej już w środę

Już w środę (3 lipca) o godzinie 13:00 odbędzie się sesja Rady Miejskiej. Wiemy o czym będą rozmawiać radni. 

Nigdy nie byłeś na sesji Rady Miejskiej? Chciałbyś zobaczyć jak pracują nyscy rajcowie? W dniu obrad prowadzona będzie transmisja na żywo. Od kilku miesięcy mieszkańcy mogą uczestniczyć w zebraniach wirtualnie, dzięki stronie internetowej. Korzystając z platformy zainteresowani będą mogli na bieżąco śledzić podjęte decyzje przez radnych.

Podczas nadchodzącej sesji radni podejmą uchwały m.in. w sprawie ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, a także zasad udzielania stypendium dla uczniów.

1. Sprawy organizacyjne:

1) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum

2) przyjęcie protokołu z X sesji Rady Miejskiej

3) informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza

4) informacja z działalności Przewodniczącego Rady i jego zastępców

2. Interpelacje radnych

3. Wnioski radnych

4. Oświadczenia radnych

5. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawach:

1) określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Nysa na dofinansowanie zadań związanych z ochroną powietrza

2) zmiany uchwały Nr LVIII/869/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 24 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Nysa na rok 2019

3) zmiany uchwały nr LIII/803/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia

4) uchylenia uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, finansowanych ze środków budżetu Gminy Nysa

5) zmiany uchwały Nr XXVI/434/2012 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendium dla uczniów

6) sprzedaży w drodze przetargu prawa własności nieruchomości gminnej (dz. nr 44/3 k.m. 58, rej. Piłsudskiego)

7) sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej (dz. nr 32 k.m. 21, obręb Śródmieście)

8) sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej  (dz. nr 25/78 k.m. 32, obręb Śródmieście)

9) wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiących własność Gminy Nysa (obejmujących część działek nr 72/4 i 63/1 k.m. 33 ob. Śródmieście)

10)  wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

11)  powołania Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych oraz zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu informacji o kandydatach na ławników

12)  aktualizacji i przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nysa”

13)  zmiany budżetu Gminy Nysa na 2019 rok

14)  zmiany uchwały Nr V/59/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2034

6. Sprawy różne, wolne wnioski

7. Zakończenie obrad

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.