Czy radni udzielą wotum zaufania dla Zarządu Powiatu w Nysie?

W Powiecie szykuje się długa sesja radnych. O czym tym razem będą debatować rajcowie?

Ważna sesja dla Powiatu. Podczas nadchodzącego spotkania Rady rajcowie m.in. zadecydują czy udzielą wotum zaufania Zarządowi Powiatu Nyskiego, porozmawiają na temat działalności PKS’u, a także budżetu Powiatu za rok 2018.

Dodatkowo, podjęte zostaną uchwały w sprawie likwidacji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Otmuchowie oraz udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Kępnicy dotacji na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytku.

Tradycyjnie zebranie odbywa się w Muzeum Powiatowym w Nysie. Transmisja na żywo z posiedzenia będzie także dostępna tutaj.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Sprawy organizacyjne,

a) otwarcie posiedzenia,

b) stwierdzenie kworum,

c) przyjęcie protokołu z VI sesji,

2. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu,

3. Interpelacje i zapytania radnych,

4. Sprawozdanie z działalności PKS w Nysie Sp. z o.o. za 2018 r.

a) przedstawienie sprawozdania,

b) opinia Komisji Bezpieczeństwa i Infrastruktury oraz Komisji Budżetu i Spraw Regulaminowych,

c) dyskusja,

d) przyjęcie sprawozdania.

5. Informacja nt. gospodarowania mieniem Powiatu Nyskiego za 2018 r.

a) przedstawienie informacji,

b) opinia Komisji Bezpieczeństwa i Infrastruktury oraz Komisji Budżetu i Spraw Regulaminowych,

c) dyskusja,

d) przyjęcie informacji.

6. Raport o stanie Powiatu Nyskiego za 2018 r.

a) rozpatrzenie raportu przez Radę Powiatu,

b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu w Nysie.

7. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Nyskiego za 2018 r.

a) przedstawienie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Nyskiego wraz z informacją o stanie mienia za 2018 r.,

b) odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu Zarządu Powiatu w Nysie z wykonania budżetu powiatu nyskiego za 2018 r.,

c) odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej na temat wykonania budżetu Powiatu Nyskiego za 2018 r. oraz wniosku w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu,

d) odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Nysie,

e) dyskusja,

f) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Nyskiego za 2018 r.,

g) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Nysie z tytułu wykonania budżetu powiatu nyskiego za 2018 r.

8. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Nyskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

a) przedstawienie sprawozdania,

b) opinia Komisji Budżetu i Spraw Regulaminowych oraz Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych,

c) dyskusja,

d) przyjęcie sprawozdania.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,

b) zamiaru likwidacji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Otmuchowie wchodzącej w skład Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Nysie,

c) udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Kępnicy dotacji na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytku,

d) wprowadzenia zmian w składzie osobowym Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie,

e) wprowadzenie zmian w składzie osobowym Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach,

f) zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2019 r.,

g) zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2036.

10. Wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.