Zostań ławnikiem nyskiego sądu

Do 1 lipca trwa nabór na ławników sądowych na kadencję 2020 – 2023. Do Sądu Rejonowego w Nysie można zgłaszać swoje kandydatury. 

14 nowych ławników na kolejną kadencję potrzebuje Sąd Rejonowy w Nysie. Zainteresowani muszą spełniać szczegółowe kryteria. Po pozytywnej rekrutacji wybrane osoby, będą mogły uczestniczyć w postępowaniach cywilnych, w sprawach cywilnych z zakresu prawa pracy i stosunków rodzinnych.

Ławnicy biorą udział w takich sprawach, jak np. odszkodowania lub zadośćuczynienia w wyniku stosowania mobbingu, ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa, a nawet rozwody i separacje.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych
i obywatelskich,

2) jest nieskazitelnego charakteru,

3) ukończył 30 lat,

4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka
w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

5) nie przekroczył 70 lat,

6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Ławnikami nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz
w prokuraturze,

2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,

5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,

6) duchowni,

7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

8) funkcjonariusze Służby Więziennej,

9) radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać Radzie Miejskiej w Nysie:

– prezesi właściwych sądów,

– stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,

– co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy Nysa.

Więcej informacji

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.