Opolski ZUS przypomina, że przedsiębiorca, który spełnia warunki i chce korzystać z małego ZUS plus, powinien to zgłosić maksymalnie do 1 lutego. W województwie opolskim taką deklarację złożyło do tej pory prawie 10 tys. osób, a w całej Polsce chętnych jest już 314 tys.

Dla kogo Mały ZUS plus:

Mały ZUS plus, uprawnia do płacenia niższych składek na ubezpieczenia społeczne, choć ulga nie dotyczy składki zdrowotnej. Można się do niego zgłaszać od początku roku.

Z opcji Małego ZUS plus może skorzystać przedsiębiorca, którego przychód w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 120 tys. zł. Jeśli działalność gospodarcza była prowadzona krócej, limit przychodu wylicza się proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia firmy. Z ulgi skorzysta tylko osoba, która prowadziła działalność gospodarczą w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni.

Na Małym ZUS plus można być maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia firmy. Ulga dotyczy tylko składek na ubezpieczenia społeczne. Składkę zdrowotną przedsiębiorca opłaca w pełnej wysokości.

– Przedsiębiorca, który chce korzystać z małego ZUS plus i spełnia warunki, powinien zgłosić się do ulgi maksymalnie do 1 lutego. Można to zrobić składając w ZUS dokumenty ZUS ZWUA  czyli wyrejestrowanie z dotychczasowym kodem ubezpieczenia oraz ZUS ZUA lub ZUS ZZA czyli zgłoszenie do ubezpieczeń z kodem właściwym dla Małego ZUS plus, to jest
05 90 albo 05 92 – Elżbieta Kaczorowska-Rams, zastępca dyrektora do spraw dochodów
w opolskim oddziale ZUS.

Co ważne osoba, która korzystała z Małego ZUS plus w 2020 r. i nadal spełnia warunki w 2021 r. nie musi ponownie zgłaszać się do ulgi.

Dodatkowo każdy korzystający z małego ZUS plus w 2021 r. musi złożyć dokumenty rozliczeniowe ZUS DRA cz. II lub ZUS RCA cz. II z kompletem ZUS DRA za styczeń 2021 r. (do 10 lub 15 lutego) lub pierwszy miesiąc, w którym wznowił/rozpoczął na nowo działalność prowadzoną w 2020 r. (w terminie do 10 albo 15 dnia następnego miesiąca) z informacją
o rocznym przychodzie, rocznym dochodzie oraz formach opodatkowania z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

 Jakie składki?

– Kwota składek przy Małym ZUS plus zależy od dochodu. Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne jest połowa przeciętnego miesięcznego dochodu uzyskanego
z działalności w poprzednim roku. Nie zmienił się za to sposób obliczania minimalnej
i maksymalnej podstawy wymiaru składek. Podstawa wymiaru składek nadal będzie
musiała się mieścić pomiędzy 30 procent minimalnego wynagrodzenia krajowego
a 60 procent prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia czyli między 840 złotych
a 3155,40 złotych w 2021 roku – Elżbieta Kaczorowska-Rams, zastępca dyrektora do spraw dochodów.

Z Małego ZUS plus nie mogą skorzystać firmy, które rozliczają się na podstawie karty podatkowej z jednoczesnym zwolnieniem sprzedaży od podatku VAT oraz te, które prowadzą także inną pozarolniczą działalność (np. jako wspólnik spółki jawnej). Z ulgi nie skorzysta także osoba, która wykonuje dla byłego lub obecnego pracodawcy to, co robiła dla niego jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym.

 Ulga nie jest przeznaczona dla osób, które dopiero założyły swoją działalność. One mogą skorzystać z innych możliwości. Najpierw 6-miesięczna „ulga na start”, a następnie dwa lata „preferencyjnych składek” opłacanych od podstawy równej 30 proc. minimalnego wynagrodzenia. Wszystkie te ulgi są dobrowolne.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.