Kolejne obrady rady. Czy tym razem także będzie burzliwie?

Już w piątek o 9.00 rozpocznie się kolejne sesja Rady Powiatu Nyskiego. O czym tym razem będą debatować radni?

Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Daniel Palimąka złożył wniosek o odwołanie Andrzeja Kruczkiewicza z funkcji starosty. Pod dokumentem podpisało się 8 radnych. Członkowie rady będą głosować nad wnioskiem dopiero podczas grudniowej sesji.

Jak w takim razie będzie wyglądało najbliższe posiedzenie? Podczas zebrania radni zapoznają się z projektem budżetu na rok 2020, a także zajmą się zmianą nazw szkół prowadzonych przez starostwo. Tradycyjnie już, mieszkańcy będą mogli obejrzeć sesje w internecie.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Sprawy organizacyjne,

a) otwarcie posiedzenia,

b) stwierdzenie kworum,

c) przyjęcie protokołu z XI sesji,

2. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu,

3. Interpelacje i zapytania radnych,

4. Przedstawienie projektu budżetu Powiatu Nyskiego na 2020 r. oraz planowanych inwestycji,

a) przedstawienie projektu budżetu oraz planowanych inwestycji,

b) dyskusja,

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum nr 5 Specjalnego w Nysie,

b) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Nysie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Nysie,

c) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Nysie oraz Ośrodka Doskonalenia Zawodowego w Nysie w Centrum Kształcenia Zawodowego w Nysie,

d) stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nysie w I Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego Carolinum w Nysie,

e) zmiany uchwały nr XXVIII/370/2018 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg,

f) ustalenia na 2020 r. opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi oraz wysokości kosztów, do pokrycia których obowiązany jest właściciel pojazdu w przypadku odstąpienia od jego usunięcia,

g) zmiany uchwały Nr XXXIV/426/14 Rady Powiatu w Nysie z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia „Planu zrównoważonego rozwoju transportu publicznego dla Powiatu Nyskiego (Planu Transportowego)”,

h) zmiany uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 r.,

i) uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Nyskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”,

j) zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2019 r.,

k) zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2036.

6. Wolne wnioski.

7. Zamknięcie obrad.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.