Jak napisać skuteczne wezwanie do zapłaty?


Przedsiębiorcy często mają problemy ze swoimi kontrahentami, którzy nie regulują płatności na czas. W wielu przypadkach skutecznym rozwiązaniem tego problemu może okazać się wysłanie wezwania do zapłaty. W internecie bez problemu znajdziemy darmowe wzory tego rodzaju dokumentów. Jednak wbrew pozorom większość z nich jest skonstruowana w nieprawidłowy sposób, co sprawia, że dłużnik nie czuje się zmotywowany do uiszczenia należności finansowych.

Wezwanie do zapłaty – co to takiego?

Jak wyżej wspomniano wezwanie do zapłaty, powinno skłonić dłużnika do zapłaty zaległych należności. Wśród tych pism możemy wyróżnić jego trzy rodzaje. Pierwszy jest rozumiany jako konkretne zdarzenie powodujące wymagalność świadczenia. Drugi rodzaj dokumentu kierujemy do dłużnika w momencie, gdy wierzyciel żąda spłaty, ale podmiot mający dług opóźnia się z jego realizacją. To pismo jest także określane mianem tak zwanej windykacji polubownej. Trzecie z nich to przedsądowe wezwanie do zapłaty i poniekąd stanowi odmianę drugiego.

Co powinno zawierać wezwanie do zapłaty?

Nie istnieje jeden odgórnie obowiązujący wzór wezwania do zapłaty. Zatem każdy przedsiębiorca ma wolną rękę podczas wyboru formy wysyłanego dokumentu. Jednak aby tego rodzaju pismo było skuteczne, powinno zostać napisane oficjalnym i stanowczym językiem. Pamiętajmy, aby umieścić w nim następujące elementy:

● datę i miejscowość, w której sporządzono wezwanie,

● podstawowe dane osobowe wierzyciela,

● dane dłużnika,

● stosunek prawny (z którym związany jest obowiązek zapłaty),

● kwota długu (może być także powiększona o odsetki),

● termin spłaty należności,

● numer rachunku, na który powinien zostać dokonany przelew,

● podpis osoby wysyłającej wezwanie do zapłaty.

Warto zadbać także o to, aby piśmie pojawiła się informacja o krokach, jakie podejmiemy, gdy nie otrzymamy określonych należności finansowych.

Kto i kiedy może je wystawić?

Każdy wierzyciel ma prawo do wystawienia tego rodzaju dokumentu, któremu dłużnik zalega z zapłatą. Wśród najczęstszych podmiotów wyróżniamy:

● banki,

● spółdzielnie mieszkaniowe,

● firmy i przedsiębiorstwa,

● dostawców energii elektrycznej,

● operatorów telekomunikacyjnych.

Im szybciej uiszczamy płatności za faktury, tym lepiej. Zapłata dzień po terminie jest uznawana za zapłatę z opóźnieniem. Należy pamiętać o tym, że w prawie istnieje coś takiego jak instytucja przedawnienia. Jeśli w porę nie zadbamy o swoje finanse, dłużnik będzie mógł uchylić się od spłaty.

Jak doręczyć wezwanie do zapłaty?

Przepisy nie określają ścisłej ilości wezwań, które należy skierować do dłużnika. Sposób ich nadawania także nie został uregulowany. Warto jednak dopilnować, aby pisma były wysyłane listem poleconym z potwierdzeniem odbioru. W tym przypadku pierwszą korzyścią, którą uzyskujemy, jest powaga pisma, druga to wartość dowodowa dla sądu.

Dodatkowo w powyższej sytuacji nawet odmowa odbioru pisma będzie traktowana jak jego odbiór. Co w następstwie skutkuje tym, że dłużnik podczas rozprawy sądowej nie będzie mógł powoływać się na brak możliwości zapoznania się z jego treścią. Listem poleconym powinno zostać wysłane przede wszystkim ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty.

Jak widać na powyższym przykładzie, stworzenie wezwania do zapłaty nie jest trudne. Ważne jest jednak to, aby tego rodzaju pismo zostało przygotowane starannie. Warto dokładnie opisać najważniejsze informacje związane z wierzytelnościami. Nie zapomnijmy o podaniu kwoty, którą należy uiścić oraz terminu i sposobu zapłaty.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.