Prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego zostało przedłużone do 11 kwietnia. Przyczyną jest trudna sytuacja epidemiczna w kraju. Nie zmieniają się zasady i warunki przyznawania świadczenia.

Rodzice i opiekunowie dzieci mogą korzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego do 11 kwietnia. Miesięczny zasiłek opiekuńczy – zarówno dodatkowy z powodu COVID-19, jak i przyznawany na zasadach ogólnych – wynosi 80 proc. wynagrodzenia. Wypłaca się go za każdy dzień, w którym sprawowana jest opieka, również za dni ustawowo wolne od pracy.

Podstawą do wypłaty zasiłku jest zamknięcie placówki edukacyjnej lub ograniczenie zakresu jej funkcjonowania. Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do puli 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym, który przysługują rodzicom na ogólnych zasadach. Z dodatkowego zasiłku opiekuńczego mogą skorzystać rodzicie, którzy sprawują osobistą opiekę nad dzieckiem do 8. roku życia. Ponadto rodzice dzieci w wieku do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności, do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

ZUS nie przyzna świadczenia jeśli dziecko ma zapewnioną opiekę, np. przez drugiego z rodziców, który korzysta z urlopu rodzicielskiego, wychowawczego lub jest bezrobotny.

Do wypłaty zasiłku potrzebne jest oświadczenie rodzica. Trzeba je przesłać pracodawcy lub zleceniodawcy. Rodzic, który ma własną działalność gospodarczą, składa dokument
bezpośrednio w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Wzór oświadczenia można pobrać ze strony internetowej ZUS (www.zus.pl).

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.