Porządek XXVII

Sesji Rady Miejskiej w Nysie

w dniu 27 sierpnia 2020 r., godz. 13:00

 1. Sprawy organizacyjne:

1) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum

2) przyjęcie protokołów z XXV i XXVI sesji Rady Miejskiej

3) informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza

4) informacja z działalności Przewodniczącego Rady i jego zastępców

 1. Interpelacje radnych

 2. Wnioski radnych

 3. Oświadczenia radnych

 4. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawach:

 • określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 • uchylenia uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Nysa w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi

 • uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nysa

 • określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przyznane pod warunkiem zwrotu

 • określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Nysa w roku szkolnym 2020/2021

 • sprzedaży nieruchomości gminnych w drodze przetargów (dot. dz. poł. w Nysie, obręb Zamłynie)

 • sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa i udzielenia bonifikaty (dot. dz. nr 51/16 k.m. 50 poł. w Nysie, obręb Zamłynie)

 • sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa i udzielenia bonifikaty (dot. dz. nr 51/25 k.m. 50 poł. w Nysie, obręb Zamłynie)

 • sprzedaży prawa użytkowania wieczystego w drodze przetargu ograniczonego

  (dot. dz. nr 18/5 i 18/29 k.m. 24 poł. w Nysie, obręb Śródmieście)

 • sprzedaży prawa użytkowania wieczystego w drodze przetargu ograniczonego

  (dot. dz. nr 18/6 i 18/30 k.m. 24 poł. w Nysie, obręb Śródmieście)

 • sprzedaży prawa użytkowania wieczystego w drodze przetargu ograniczonego

  (dot. dz. nr 18/24 k.m. 24 poł. w Nysie, obręb Śródmieście)

 • sprzedaży prawa użytkowania wieczystego w drodze przetargu ograniczonego

  (dot. dz. nr 18/23 k.m. 24 poł. w Nysie, obręb Śródmieście)

 • sprzedaży prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem własności budynków

  w drodze przetargu ograniczonego (dot. dz. nr 18/31 k.m. 24 poł. w Nysie, obręb Śródmieście)

 • sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej

  (dot. dz. nr 14/29 i 14/30 k.m. 54 poł. w Nysie, obręb Górna Wieś)

 • ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszącej przy Bolesława Prusa w Nysie

 • ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszącej przy Mickiewicza w Nysie

 • wyrażenia zgody na cofnięcie udziałów w spółce gminnej Agencja Rozwoju Nysy spółka z o.o. poprzez ich umorzenie

 • nadania nazwy rondu („Rondo im. Wincentego Witosa”)

 • nadania statutu Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej im. Władysława Broniewskiego w Nysie

 • zmiany budżetu Gminy Nysa na 2020 rok

 • zmiany uchwały Nr XIX/300/20 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2035

 1. Informacja z działalności Nyskiego Domu Kultury w 2019 r.

 2. Sprawy różne, wolne wnioski

 3. Zakończenie obrad

Transmisję z obrad można śledzić na żywo w Internecie – https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/214/rada-miejska-w-nysie.htm

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.