XXXII sesja Rady Powiatu

Przed Powiatem Nyskim XXXII sesja. Radni po raz kolejny będą debatować na tematy najważniejsze dla regionu. 

Już dzisiaj (24.11) w Muzeum Powiatowym w Nysie odbędzie się kolejna sesja Rady Powiatu. Zebranie rozpoczyna się o 10.00.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Sprawy organizacyjne,

a) otwarcie posiedzenia,

b) stwierdzenie kworum,

c) przyjęcie protokołu z XXXI sesji,

2. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu,

3. Interpelacje i wnioski radnych,

4. Przedstawienie projektu budżetu Powiatu Nyskiego na 2018 r. oraz omówienie planowanych inwestycji,

a) przedstawienie projektu budżetu,

b) omówienie planowanych inwestycji,

c) dyskusja,

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) przyjęcia stanowiska Rady Powiatu o utworzenie na terenie powiatu nyskiego oddziału chirurgii naczyniowej,

b) ustalenia na 2018 r. opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi oraz wysokości kosztów, do pokrycia których obowiązany jest właściciel pojazdu w przypadku odstąpienia od jego usunięcia,

c) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia 3-letniego powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej,

d) zmiany uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 r.,

e) uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Nyskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”,

f) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 11 Specjalnej w Nysie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 11 Specjalną w Nysie,

g) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej ponadgimnazjalnej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. ks. Jana Twardowskiego w Nysie w ponadpodstawową Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. ks. Jana Twardowskiego w Nysie,

h) zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2017 rok,

i) zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 – 2026.

6. Wolne wnioski.

7. Zamknięcie obrad.

Źródło. Powiat Nyski

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.