XLVIII sesja Rady Miejskiej w Nysie

Jak co miesiąc radni Rady Miejskiej w Nysie spotykają się, aby obradować na najważniejsze tematy dotyczące naszej gminy. Najbliższe posiedzenie już we wtorek. 

Do końca obecnej kadencji Rady Miejskiej w Nysie coraz bliżej. A to oznacza, że za rok niektórzy rajcowie nie będą pełnić już swojej funkcji. Z każda kolejną sesją zebrania robią się coraz bardziej burzliwe. Jakie uchwały tym razem podejdą radni?

 

 

Porządek XLVIII

Sesji Rady Miejskiej w Nysie

w dniu 27 lutego 2018 roku, godz. 13.00

1. Sprawy organizacyjne:

1) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

2) przyjęcie protokołu z XLVII sesji Rady Miejskiej,

3) informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Nysy,

4) informacja z działalności Przewodniczącego Rady i jego zastępców.

2. Interpelacje radnych.

3. Wnioski radnych.

4. Oświadczenia radnych.

5. Prezentacja założeń dotyczących zmiany ordynacji wyborczej do rady gminy i kompetencje rady w tym zakresie.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) zmiany budżetu Gminy Nysa na 2018 rok,

2) zmiany uchwały Nr XLVII/704/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 -2041,

3) określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Nysa na dofinansowanie zadań związanych z ochroną powietrza,

4) dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Nysa instrumentem płatniczym,

5) zmieniająca uchwałę nr XIV/192/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Nysa,

6) przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kępnicy (1),

7) przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kępnicy (2),

8) przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jana Chrzciciela w Nysie,

9) przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Urbana w Głębinowie,

10) przyznania dotacji Zakonowi Braci Mniejszych Klasztoru Franciszkanów w Nysie,

11) wyrażenia zgody na udzielenie dotacji z budżetu Gminy Nysa w wysokości wyższej niż określona w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych dla publicznych szkół prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego,

12) uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Spółki Wodociągi i Kanalizacja „AKWA” Sp. z o.o. w Nysie na lata 2018 – 2021″,

13) przekazania mienia stanowiącego własność Gminy Nysa w formie wkładu niepieniężnego (aportu) spółce gminnej Wodociągi i Kanalizacja „AKWA” Sp. z o.o. w Nysie,

14) przekazania mienia stanowiącego własność Gminy Nysa w formie wkładu niepieniężnego (aportu) spółce gminnej Nyska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Nysie,

15) zaopiniowania wniosku dotyczącego utworzenia ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt,

16) określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nysa na 2018 rok,

17) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic A.Kordeckiego i A.Brodzińskiego,

18) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic Grodkowskiej, Zygmunta Kaczkowskiego i Alei Wojska Polskiego,

19) nieodpłatnego zbycia, w formie darowizny, przez Gminę Nysa na rzecz Województwa Opolskiego udziału w prawie własności nieruchomości zabudowanej położonej w Nysie – obręb ewidencyjny Śródmieście,

20) sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze przetargu (Sudecka, dz. nr 103/8),

21) sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej (Górna Wieś, dz. nr 12/26),

22) sprzedaży w drodze przetargu prawa własności nieruchomości gminnych (dz. nr 7/1 i in.),

23) sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze przetargu (Piastowska),

24) nieodpłatnego nabycia przez Gminę Nysa posiadanych przez osoby fizyczne udziałów w prawie użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Gminy Nysa, położonego w Nysie – obręb ewidencyjny Wróblewskiego,

25) zmiany uchwały Nr XLVI/682/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie sprzedaży posiadanego przez Gminę Nysa prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa w drodze przetargu oraz wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przejazdu i przechodu na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa a pozostającej w użytkowaniu wieczystym Gminy Nysa,

26) zmiany uchwały Nr XLIV/641/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia Gminy Nysa do realizacji projektu pt. „Włączenie społeczne w Gminie Nysa – Centrum Streetworkingu i Klub Rodzica” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, w ramach działania 8.2 Włączenie społeczne, Osi VIII Integracja społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,

27) rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia Walczących o Niepodległość 1956-89,

28) udzielenia odpowiedzi na skargę (…) na uchwałę Nr XLV/672/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego zmiany uchwały.

7. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Nysa za rok 2017.

8. Przyjęcie informacji o zgłoszonych w 2017r. żądaniach wypłaty odszkodowania, żądaniach wykupienia nieruchomości lub uzyskania nieruchomości zamiennej z tytułu obniżenia wartości nieruchomości oraz o wydanych decyzjach ustalających jednorazowe opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości-spowodowanych uchwalenia lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

9. Sprawy różne, wolne wnioski.

10. Zakończenie obrad.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.