W dniu 26 września 2017, godz. 8:00, będzie miała miejsce XLIII sesja Rady Miejskiej w Nysie. Jednym z głównym punktów będzie wystąpienie burmistrza Kordiana Kolbiarza dotyczące realizacji strategii i zagospodarowaniu terenu po byłej FSD będącego własnością Gminy Nysa.

1. Sprawy organizacyjne:

1) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

2) przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Miejskiej,

3)  informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Nysy.

2. Interpelacje radnych.

3. Wnioski radnych.

4. Oświadczenia radnych.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) zmiany budżetu Gminy Nysa na 2017 rok,

2) zmiany uchwały Nr XXX/477/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 – 2041,

3) wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Nysa do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. „Ochrona bioróżnorodności w Subregionie Południowym” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020,

4) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Hajduki Nyskie,

5) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Siestrzechowice oraz części wsi Morów,

6) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rusocin,

7) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Niwnica,

8) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Koperniki,

9) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego,

10) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przejazdu i przechodu na nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Nysa,

11) nadania nazwy rondu.

6. Informacja Burmistrza Nysy o realizacji strategii i zagospodarowaniu terenu po byłej FSD będącego własnością Gminy Nysa.

7. Sprawy różne, wolne wnioski.

8. Zakończenie obrad.

 

źródło: UM Nysa

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.