We wtorek 7 listopada będzie miała miejsce kolejna sesja Rady Miejskiej w Nysie. Początek obrad od godziny 13.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

1) przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Miejskiej,

2) informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Nysy,

3) informacja z działalności Przewodniczącego Rady i jego zastępców.

2. Interpelacje radnych.

3. Wnioski radnych.

4. Oświadczenia radnych.

5. Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2017r.

1) stanowiska Komisji Rady Miejskiej,

2) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej,

3) dyskusja,

4) stanowisko Rady.

6. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nysa za
I półrocze 2017 r.

1) stanowiska Komisji Rady Miejskiej,

2) dyskusja,

3) stanowisko Rady.

7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

1)  przyznawania w 2017 roku wyróżnienia w formie bonusu rocznego dla sołectw z Gminy Nysa uczestniczących w programie „Odnowa Wsi w województwie opolskim”,

2) zmiany uchwały nr XIV/182/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 listopada 2015 r.  w sprawie przyjęcia „Nyskiego programu GWARANCJE PRACY DLA MŁODZIEŻY” w ramach „Programu pomocy de minimis dla wybranych kategorii przedsiębiorców”,

3) określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nysie,

4)  nawiązania współpracy Gminy Nysa z samorządem i społecznością lokalną miasta Syhot Marmaroski (Sighetu Marmatiei) w Rumunii,

5)  przystąpienia Gminy Nysa do realizacji projektu pt. „Włączenie społeczne w Gminie Nysa – Centrum Streetworkingu i Klub Rodzica” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, w ramach działania 8.2 Włączenie społeczne, Osi VIII Integracja społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,

6)  przystąpienia Gminy Nysa do realizacji projektu pt. „Rozwijanie umiejętności i potencjału uczestników poprzez reintegrację społeczną i zawodową w CIS w Nysie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, w ramach działania 8.2 Włączenie społeczne, Osi VIII Integracja społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,

7)  zmiany uchwały Nr XVII/243/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,

8)  regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nysa,

9) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,

10) sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej (Jędrzychów),

11) sprzedaży w drodze przetargu prawa własności nieruchomości gminnej (Przełęk),

12) sprzedaży w drodze przetargu prawa własności nieruchomości gminnej (Rynek),

13) zmiany uchwały Nr XLVIII/711/10 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 maja 2010r.
w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości gminnych w drodze przetargów,

14) wyrażenia zgody na ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Nysa oraz na nieruchomości pozostającej w użytkowaniu wieczystym Gminy Nysa, a stanowiącej własność Skarbu Państwa,

15) pozbawienia części drogi kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie gminy Nysa,

16)  zmiany budżetu Gminy Nysa na 2017 rok,

17)  zmiany uchwały Nr XXX/477/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 13 stycznia 2017 r.  w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 – 2041,

18) obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze Gminy Nysa,

19) obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Nysa,

20) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Nysa na rok 2018,

21) przyjęcia do realizacji programu polityki zdrowotnej na rzecz mieszkańców Gminy Nysa na lata 2018 – 2020,

22) uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Nysa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na rok 2018,

9. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych za 2016 r.

10. Zapoznanie się z wykazem podmiotów, wskazanych przez Gminę, w których wykonywana może być przez skazanych kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna – według potrzeb Sądu Rejonowego w Nysie na rok 2018.

11. Sprawy różne, wolne wnioski.

12. Zakończenie obrad.

porządek obrad: um.nysa.pl

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.