Radni spotkają się przed świętami

Nowe rady prężnie rozpoczęły swoją pracę. W ciągu niecałego miesiąca radni powiatowi spotkali się już dwa razy, w planach jest trzecie zebranie. O czym 21 grudnia będą rozmawiać rajcowie?

PORZĄDEK OBRAD:

1. Sprawy organizacyjne,

a) otwarcie posiedzenia,

b) stwierdzenie kworum,

c) przyjęcie protokołu z II sesji,

2. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu,

3. Interpelacje i zapytania radnych,

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji etatowego członka Zarządu,

5. Wybór członka Zarządu (nieetatowego),

a) przedstawienie kandydatury przez Starostę,

b) wybór Komisji Skrutacyjnej,

c) przedstawienie regulaminu głosowania przez Komisję Skrutacyjną,

d) przeprowadzenie głosowania tajnego,

e) ogłoszenie przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej wyników głosowania tajnego (odczytanie protokołu głosowania sporządzonego przez Komisję Skrutacyjną),

f) odczytanie uchwały w sprawie wyboru członka Zarządu (nieetatowego).

6. Uchwalenie budżetu Powiatu Nyskiego na 2019 r.

a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2036,

b) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o projekcie uchwały budżetowej na 2019 r.,

c) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Nyskiego na lata 2019-2036,

d) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu określonego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Nyskiego na 2019 r.,

e) przedstawienie opinii i wniosków Komisji Budżetu i Spraw Regulaminowych,

f) odczytanie stanowiska Zarządu do opinii i wniosków Komisji Budżetu i Spraw Regulaminowych,

g) dyskusja,

h) głosowanie nad przyjęciem uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nyskiego na 2019 r.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego komisji zdrowia i spraw społecznych Rady Powiatu w Nysie,

b) zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Nysie,

c) zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Nysie na 2019 r.,

d) zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych i ustalenia jej przebiegu,

e) ustalenia przebiegu istniejącej drogi powiatowej,

f) udzielenia Gminie Paczków pomocy finansowej,

g) zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2018 r.,

h) zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2036.

i) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2036,

8. Wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.