Przewodniczący Rady Powiatu w Nysie Mirosław Aranowicz informuje, że XXX sesja Rady Powiatu w Nysie odbędzie się 28 września, o godz. 9.00 w Muzeum Powiatowym w Nysie, ul. Biskupa Jarosława 11.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Sprawy organizacyjne,

a) otwarcie posiedzenia,

b) stwierdzenie kworum,

c) przyjęcie protokołów z XXVIII i XXIX sesji,

2. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu,

3. Interpelacje i wnioski radnych,

4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Nyskiego za 2017 r.

a) przedstawienie informacji,

b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.

c) opinia Komisji Finansów, Budżetu, Spraw Statutowych i Regulaminowych,

d) dyskusja,

e) przyjęcie informacji.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 r.,

b) wyrażenia zgody na nabycie do zasobu powiatowego nieruchomości położonej w Nysie przy ul. Brodzińskiego 1d,

c) wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Subregionu Południowego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020,

d) zmiany uchwały Nr XXXIV Rady Powiatu w Nysie z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia „Planu zrównoważonego rozwoju transportu publicznego dla Powiatu Nyskiego (Planu Transportowego),

e) zmiany uchwały nr XIII/126/15 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyznawania stypendiów uczniom ze szkół prowadzonych przez Powiat Nyski,

f) zmiany uchwały Nr XXIII/219/16 Rady Powiatu w Nysie z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nyskiego na 2017 rok,

g) zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2017 rok,

h) zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 – 2026,

i) udzielenia pożyczki dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach.

6. Wolne wnioski.

7. Zamknięcie obrad.

 

źródło: Powiat Nyski

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.