W dniu 8 września, o godzinie 8:00 przy ulicy Kolejowej będzie mieć miejsce XLII sesja Rady Miejskiej w Nysie.

1. Sprawy organizacyjne:

1) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

2) przyjęcie protokołu z XXXVIII, XXXIX, XL i XLI sesji Rady Miejskiej,

3) informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Nysy,

4) informacja z działalności Przewodniczącego Rady i jego zastępców.

2. Interpelacje radnych.

3. Wnioski radnych.

4. Oświadczenia radnych.

5. Koncepcja funkcjonowania Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nysie.

6. Informacja Burmistrza Nysy o realizacji strategii i zagospodarowaniu terenu po byłej FSD będącego własnością Gminy Nysa.

7. Przyjęcie informacji za 2016 rok Nyskiego Domu Kultury.

8. Przyjęcie informacji na temat działalności Wspólnot Mieszkaniowych w 2016 r.

9. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic Jagiellońskiej i Nowowiejskiej,

2) zmiany uchwały Nr XXVIII/445/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych kategorii gminnej i powiatowej na terenie miasta Nysa, wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat,

3) w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/417/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Nysa na rok 2017,

4) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych,

5) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Nysa,

6) ustalenia dopłaty do opłaty abonamentowej wynikającej z taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę realizowane przez Spółkę pod firmą: Wodociągi i Kanalizacja „AKWA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nysie,

7) zmiany uchwały Nr XV/201/07 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie poręczenia pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu przez Wodociągi i Kanalizacja „AKWA” sp. z o o. w Nysie,

8) zmiany uchwały nr XXXIII/526/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Nysa dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne,

9) przystąpienia Gminy Nysa do Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Kępnicy.

10. Sprawy różne, wolne wnioski.

11. Zakończenie obrad.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.