O czym będą rozmawiać radni?

Raz na miesiąc nyscy radni spotykają się na obradach. Czerwcowe spotkanie już dzisiaj o godzinie 13.00 w Urzędzie Miejskim.

LII sesja Rady Miejskiej w Nysie już dzisiaj. Rajcowie poruszą najważniejsze kwestie związane z rozwojem naszej gminy. Na jakie tematy będą debatować?

1. Sprawy organizacyjne:

1) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

2) przyjęcie protokołu z LI sesji Rady Miejskiej,

3) informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Nysy,

4) informacja z działalności Przewodniczącego Rady i jego zastępców.

2. Interpelacje radnych.

3. Wnioski radnych.

4. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawach:

1) skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 27 lutego 2018r. sygn. akt II SA/Op 67/17 stwierdzającego nieważność uchwały Nr XXV/381/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 12 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Nysa świadczenia pieniężnego – „bonu wychowawczego”,

2) udzielenia odpowiedzi na skargę Rzecznika Praw Obywatelskich na postanowienia uchwały Nr XXVIII/445/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych kategorii gminnej i powiatowej na terenie miasta Nysa, wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat,

3) przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” na terenie Gminy Nysa,

4) odpłatnego nabycia przez Gminę Nysa od Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości, położonej w Radzikowicach (dz.nr 464/25),

5) zmiany budżetu Gminy Nysa na 2018 rok,

6) zmiany uchwały Nr XLVII/704/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 stycznia 2018r.
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 – 2041,

7) ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Nysy.

5. Sprawozdanie Burmistrza Nysy z zakresu realizacji zadań wynikających z nadzoru właścicielskiego w roku 2017, nad spółkami kapitałowymi, w których Gmina Nysa posiada udziały.

6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nysa za 2017r., ocena wykonania budżetu i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium:

1) przedstawienie przez Burmistrza Nysy sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nysa wraz z informacją o stanie mienia za 2017r.,

2) odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Nysa za 2017r.,

3) odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej na temat wykonania budżetu Gminy Nysa za 2017r. oraz wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Nysy,

4) odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nysie o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Nysy,

5) dyskusja,

6) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nysa za 2017r.,

7) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Nysy z tytułu wykonania budżetu Gminy Nysa za 2017 rok.

7. Sprawy różne, wolne wnioski.

8. Zakończenie obrad.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.