XLIV sesja Rady Miejskiej

Przed nami kolejne obrady Rady Miejskiej w Nysie. Tym razem rajcowie będą rozmawiać między innymi na temat katalogu mebli miejskich oraz kodeksu krajobrazowego. Kolejna ważne kwestia to budżet gminny. 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum:

1) przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Miejskiej,

2) informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Nysy,

3) informacja z działalności Przewodniczącego Rady i jego zastępców.

2. Interpelacje radnych.

3. Wnioski radnych.

4. Oświadczenia radnych.

5. Przyjęcie protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej na Orliku znajdującym się przy ul. Kordeckiego.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie Gminy Nysa obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane,
 2. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Nysa w obrębach wsi Radzikowice i Goświnowice dla rejonu przewidzianego do objęcia granicami Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
 3. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic 3 Maja, Jeziornej, Słonecznej i Elizy Orzeszkowej,
 4. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic Emilii Gierczak i Bohaterów Warszawy,
 5. odpłatnego nabycia przez Gminę Nysa od osoby fizycznej, prawa własności nieruchomości położonej w Domaszkowicach,
 6. sprzedaży nieruchomości gminnych w drodze przetargów (Otmuchowska),
 7. sprzedaży posiadanego przez Gminę Nysa prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własności Skarbu Państwa w drodze przetargu oraz wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przejazdu i przechodu na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa a pozostającej w użytkowaniu wieczystym Gminy Nysa,
 8. sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Nysa (Zamłynie),
 9. sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnych (Śródmieście),
 10. przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018 – 2020,
 11. przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2018-2021 dla Gminy Nysa”,
 12. wyrażenia zgody na umieszczenie symbolicznej mogiły upamiętniającej polskie ofiary ludobójstwa dokonanego przez niemiecki i sowiecki reżim totalitarny oraz nacjonalistów ukraińskich,
 13. ustalenia statutu Żłobka Miejskiego nr 1 „JEDYNECZKA” w Nysie,
 14. ustalenia statutu Żłobka Miejskiego nr 2 w Nysie,
 15. wskazania przedstawicieli Rady Miejskiej w Nysie do składu Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nysie,
 16. zmiany uchwały Nr XXXVIII/601/09 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 9 listopada 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu dodatku za warunki pracy,
 17. zmiany uchwały nr XII/203/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 października 2011 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Nysa, udostępnianych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
 18. ustalenia stawki dotacji przedmiotowej udzielanej Centrum Integracji Społecznej w Nysie na rok 2018,
 19. zmiany budżetu Gminy Nysa na 2017 rok,
 20. zmiany uchwały Nr XXX/477/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 – 2041,
 21. ustalenia wykazu wydatków budżetowych Gminy Nysa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017,
 22. zmiany uchwały nr XLV/673/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustanowienia honorowych wyróżnień pn.: „Tryton Nyski” i „Mały Tryton Nyski”.

7. Informacja o działalności Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami.

8. Sprawy różne, wolne wnioski.

9. Zakończenie obrad.

Podobne Posty

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.