Już dzisiaj XLVII sesja Rady Miejskiej

Mimo, że za nami połowa ferii zimowych, to nyscy radni przerwy nie mają. Już dzisiaj odbędzie się pierwsza w tym roku sesja Rady Miejskiej, a podczas niej trudnych tematów nie zabraknie.

Budżet na rok 2018,  zatrudnienie skazanych oraz orlik przy ulicy Kordeckiego – m.in. takie tematy zostaną poruszone podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej. W związku z dyskusją na temat pieniędzy gminnych, tradycyjnie zapowiadają się obrady pełne emocji.

Porządek XLVII
Sesji Rady Miejskiej w Nysie
w dniu 22 stycznia 2018 roku, godz. 15:00

1. Sprawy organizacyjne:
1) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
2) przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Miejskiej,
3) przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Miejskiej,
4) informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Nysy,
5) informacja z działalności Przewodniczącego Rady i jego zastępców.

2. Interpelacje radnych.

3. Wnioski radnych.

4. Oświadczenia radnych.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Nysie, w tym Komisji Rewizyjnej – na 2018 rok,
2) uchwalenia ramowego planu sesji Rady Miejskiej w Nysie na 2018 rok,
3) określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Nysa,
4) zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie Gminy Nysa w ramach procedury repatriacyjnej, czteroosobowej rodzinie polskiego pochodzenia z Kazachstanu.

6. Uchwalenie budżetu Gminy Nysa na 2018 rok:
1) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Burmistrza,
2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej:
a) o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Nysa na 2018 r.,
b) o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Nysa na 2018 r.,
c) o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Nysa,
3) przedstawienie opinii komisji stałych, w tym Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok oraz projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nysa na lata 2018 – 2041,
4) przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie wniosków zaopiniowanych pozytywnie przez komisję właściwą do spraw budżetu tj. Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów,
5) dyskusja,
6) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nysa na 2018 rok,
7) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nysa na lata 2018 – 2041.

7. Przyjęcie protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej na Orliku znajdującym się przy ul. Kordeckiego.

8. Informacja Burmistrza Nysy o podmiotach, które wyraziły zapotrzebowanie na zatrudnienie skazanych.

9. Sprawy różne, wolne wnioski.

10. Zakończenie obrad.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.